...

Hướng Dẫn Download

Bước 01: mở tab mới vào goolgle.com,  nhập vào ô tìm kiếm với từ khóa: 

Đã sao chép

Bước 02: bấm vào địa chỉ như trong hình bên dưới:

(ở trang thứ )

Bước 03: Sau khi truy cập vào trang web vừa rồi, hãy kéo xuống dưới, thấy button:
  thì bấm vào.
– Chờ thời gian đếm ngược về 0 sẽ hiện mã số download, copy mã số download này.

Bước 04: Quay về trang hướng dẫn này và past mã số vừa copy vào ô Mã download ở bên dưới và bấm nút XÁC NHẬN để tải về.

Bước 01: mở tab mới vào goolgle.com,  nhập vào ô tìm kiếm với từ khóa: 

Bước 02: ở trang 01, bấm vào địa chỉ như trong hình bên dưới:

Bước 03: Sau khi truy cập vào trang web vừa rồi, hãy kéo xuống dưới cùng, thấy button:
  thì bấm vào. Chờ thời gian đếm ngược về 0 sẽ hiện mã số download, copy mã số download này.

Bước 04: Quay về trang hướng dẫn này và past mã số vừa copy vào ô Mã download (ở phía trên cùng) và bấm nút XÁC NHẬN để tải file về máy.

Shopping cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.